LOGO IM 15

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Η    Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η    Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν  &  Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ

κ. κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ 

2 0 1 9 - 2 0 2 3: Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α    Χ  Ρ  Ο Ν Ι Α   Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ  &  Π Ο Ι Μ Ε Ν Α Σ

 

 

 • ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ὁ ἐπί-σκοπὸν εὑρισκόμενος, ἀγρυπνῶν καὶ φυλάσσων.

«Προσέχετε οὗν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους...».  (Πράξ.20,28)

 

 • ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Τὸ κέντρον της εὐχαριστηριακῆς Συνάξεως.

«Ἐκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω ἡ ὑπὸ τὸν Ἐπίσκοπον οὖσα....» (Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας).

 

 • ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Τὸ ὁρατὸν σημεῖον ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

«῞Ὀπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω...».  (Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας).

 

 • ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ἡ ὁρατή παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν Ἐκκλησία.

«...Προκαθημένου τοῦ ἐπισκόπου εἰς τόπον Θεοῦ...».  «...ὡς καὶ ὁ ἐπίσκοπος τοῦ πατρὸς τῶν ὃλων τύπος ὑπάρχει...».  (Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας).

 • ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ὁ ποιμήν.

«...Ἐγὼ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν...».

( Ἰωάν. 10,14).

 • ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: Ὁ Διδάσκαλος.

«...ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ

τοὺς ἀκούοντάς σου». (Α' Τιμ. 4,16).

 

Τέσσερα χρόνια παρῆλθαν ἀπὸ τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἱερωνύμου, εἰς τὸν θρόνον τῆς παλαιφάτου, ἱστορικῆς Παναγιωσκεπάστου Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

 • Τέσσερα χρόνια ἐπισκοπεῖ ἀκοιμήτως την κληρωθεῖσαν αὐτῷ ἐπαρχίαν.
 • Τέσσερα χρόνια ἑνώνει εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τὴν Ἐκκλησίαν του.
 • Τέσσερα χρόνια Ἁγιάζει, Διδάσκει, ἐκτρέφει καὶ συντηρεῖ τὸν λαό του.
 • Τέσσερα χρόνια ποιμαίνει ἀνεπιλήπτως, συνετῶς καὶ σωφρόνως τὴν Ἐπισκοπήν του.

  Ἡ ἀναφορά μας ἀποτελεῖ ἀπόδοση δοξολογίας καὶ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τετραετοῦς εὐδοκίμου Ἀρχιερατικῆς Ποιμαντορίας τοῦ Ἐπισκόπου μας!

Προικισμένος ἄνωθεν, ὁ Ἐπίσκοπός μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἱερώνυμος, μὲ τὰ εὐλογημένα θεοειδῆ χαρίσματα τῆς Πατρικῆς ἀγάπης, τῆς Χριστομιμήτου μακροθυμίας, τῆς Θεοδιδάκτου συγχωρητικότητος, τῆς Χριστιανοστολίστου ἁπλότητος καὶ τῆς Ἁγιοπροβλήτου ὑπομονῆς,

Ἐμπλουτισμένος ἐγγενῶς μὲ εὐγένεια ψυχῆς, μὲ ὀξύτητα νοῦ, μὲ εὐστροφία σκέψεως, μὲ ἐκκλησιαστικὴ αἰσθητικὴ εὐαισθησία, μὲ αἴσθηση μέτρου καὶ πατερικῆς διακριτικότητος,

Ἐφοδιασμένος μὲ Θεολογική-Εκκλησιαστική παιδεία, μὲ βεβιωμένη μοναστικὴ ἐμπειρία, μέ πλούσια διοικητικὴ ἱκανότητα.

Ἐπιδαψιλευμένος, τέλος, μὲ τὰς ἀκοιμήτους εὐχὰς καὶ προσευχάς τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος προκατόχου του, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου,

Ποιμαίνει τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία μας σύμφωνα μὲ τὸν Ἀποστολικὸ λόγο: «...μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλ' ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως». (Α' Πέτρ. 5,2).

 

 

Σ Ε Β Α Σ Μ Ι Ω Τ Α Τ Ε    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ  Α   Κ Α Ι   Σ Ε  Π  Τ Ε   Π Ο Ι Μ Ε Ν Α Ρ Χ Α   Μ Α Σ

 

κ.  κ.  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ε

 

Τοῦ οὐρανοβάμονος καί θείου Παύλου τῇ ρήσει ἑπόμενοι

«Χάριν ἔχομεν τῷ ἐνδυναμώσαντί Σε Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίω ἡμῶν, ὅτι πιστὸν Σε

 

ἡγήσατο, θέμενος εἰς διακονίαν» (Α΄ Τιμ.1, 12)

 

και ἐκ βάθους καρδίας υἱικῶς ἀναφωνοῦμε:

 

Ζ Η Θ Ι – Ι Σ Χ Υ Ε – Α Ρ Χ Ι Ε Ρ Α Τ Ε Υ Ε

 

Π Α Τ Ε Ρ   Κ Α Ι  Δ Ε Σ Π Ο Τ Α

 

Ε Ι Σ   Π Ο Λ Λ Α   Ε  Τ  Η !!!

Μετά τιμς καί σεβασμο

Υϊκς

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

e-shop

eshop.png

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 • Διεύθυνση: Ρωμανιώλη 41, Αίγιο
 • Τηλέφωνα: 26910-21776 & 26910-21777
 • Φαξ: 26910-60127
 • E-mail: imkaigial@gmail.com

Στατιστικά

 • Εμφανίσεις Άρθρων 708337